ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ- Attempts

ಭಾರತೀಯ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಬೆಳಕುಚೆಲ್ಲುವ ಪತ್ರಿಕಾಬಳಗದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ..

ಕಲಾಸಂಶೋಧನೆ- ಜೀವನಾನುಭವದ ಸಮೃದ್ಧ ಪಾಕ

Posted On: July 28th, 2016 by

ನೃತ್ಯಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿಯ ನೃತ್ಯಪ್ರದರ್ಶನ, ಸಂವಾದ

Posted On: August 18th, 2013 by Viprabha,Puttur
Obeisance to Shiva through Article on 'Nataraja' concept on the occasion of mahashivaratri

Obeisance to Shiva through Article on ‘Nataraja’ concept on the occasion of mahashivaratri

Posted On: March 11th, 2013 by
ದೃಷ್ಟ-ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿ

ದೃಷ್ಟ-ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿ

Posted On: August 13th, 2009 by

ಚೈತ್ರರಶ್ಮಿ-೫೦ ಲೇಖನ ‘ಭಾರತೀಯ ನೃತ್ಯಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಅನುಸಂಧಾನ’

Posted On: June 8th, 2009 by

ಅಸೀಮಾ ಅಂಕಣ ; ಭಾರತೀಯ ನೃತ್ಯ ಕಲೆ : ಭವಿತವ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಆಸರೆ

Posted On: February 15th, 2009 by

ಅಸೀಮಾ ಅ೦ಕಣ – ೨

Posted On: November 5th, 2008 by

ಅಸೀಮಾ ಅ೦ಕಣ – ೧

Posted On: November 5th, 2008 by