ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

Noopura Bhramari Magazine

Bi-monthly Noopura Bhramari Journal: Noopura Bhramari, a bi-monthly magazine has been one of the important achievements. Since past six years, different aspects in the field of art has been specially located and published. The works which have not been touched upon by any other magazine has been taken up. It has brought out a directory on research work done till now in the field by various researchers of the various universities in and around Karnataka. This work would help not only on availing references for research, but also eliminate the possibilities of duplication in the research topics.
The other initiatives are documenting the 100 years of development in Dance styles, group interview of artistes portraying Yakshagana female characters and documenting its different aspects; publishing write-ups, articles,and research based papers that express contemporary thoughts and show different dimensions. This has been a non-profitable magazine run by the interest got by the fixed deposits, kept as an initial saving amount by the Editor and the readers of the same. Central Institute Indian language,Mysore has been awarded with the Grant by observing the service and effort of Magazine.

Bharata Manoratha  Panel Discussion- ‘Kala samvada’ on  “Music for Dance”, “Recent trends in Dance Research and Performances”

Bharata Manoratha Panel Discussion- ‘Kala samvada’ on “Music for Dance”, “Recent trends in Dance Research and Performances”

Posted On: February 28th, 2019 by Moderated by Dr Manorama B. N Reported by Madhulika Srivatsa, Bengaluru

A book to learn theory aspects of Bharatanatya

Posted On: February 27th, 2019 by Anupama Mangalvedhe, Chicago anu2nitin@gmail.com

ನೃತ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ‘ಭರತ ನಾಟ್ಯಬೋಧಿನಿ’

Posted On: February 20th, 2019 by ಡಾ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಗೋಪಾಲ ರಾವ್, ಹಿರಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ
‘Bharata Manoratha’-Spectacular Evening recitals

‘Bharata Manoratha’-Spectacular Evening recitals

Posted On: February 15th, 2019 by Shalini Vittal, Bengaluru Photos by Pooja Balasubramanya

ತ್ಯಾಗರಾಜ- ನೃತ್ಯನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

Posted On: January 22nd, 2019 by ವಿದ್ವಾನ್ ಕೊರ್ಗಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಕಲಾಪತ್ರಕರ್ತ ಎ. ಈಶ್ವರಯ್ಯ

ಕಲಾಪತ್ರಕರ್ತ ಎ. ಈಶ್ವರಯ್ಯ

Posted On: January 2nd, 2019 by ಸಂಪಾದಕರು

ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಯಕ್ಷಗಾನ- ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾಕೋವಿದರಿಗೆ

Posted On: December 31st, 2018 by ಸಂಪಾದಕರು

ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಥಾಪ್ರಸಂಗಗಳು -ಒಂದು ಚಿಂತನೆ

Posted On: December 27th, 2018 by ಸಂಪಾದಕರು
ವಿ|| ಕುದ್ಕಾಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈ

ವಿ|| ಕುದ್ಕಾಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈ

Posted On: December 18th, 2018 by ಸಂಪಾದಕರು

ಪ್ರಕೃತಿ ನಟಿ

Posted On: December 15th, 2018 by ವಿದ್ವಾನ್ ಕೊರ್ಗಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಬೆಂಗಳೂರು