ಕುರಿಯ ವಿಠಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಶಿವನನ್ನು ಮರೆಯಲಸಾಧ್ಯ !

Posted On: April 15th, 2010 by ಸಾವಿತ್ರಿ ಭಟ್ ಬಿ.ಎನ್, ಟ್ರಸ್ತ್ಟಿ, ’ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿ’ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಮಡಿಕೇರಿ