ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ- Attempts

ಭಾರತೀಯ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಬೆಳಕುಚೆಲ್ಲುವ ಪತ್ರಿಕಾಬಳಗದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ..

ನವರಂಗದೊಳ್ ನಟನವಾಡಿದಳ್ ತರುಣಿ…

Posted On: August 21st, 2022 by ರೋಹಿಣಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು

Nritya Shilpa Yatre- Internship Call

Posted On: March 30th, 2022 by Principal
A testimonial to NoopuraBhramari in Thinklet Jain University

A testimonial to NoopuraBhramari in Thinklet Jain University

Posted On: June 9th, 2021 by Madhulika Srivatsa, Bengaluru
ಶ್ರವಣಸರಣಿ 10ನೇ ಕಂತು- ಸಿನೆಮಾ ರಸಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಸಹೃದಯತೆ : ಒಂದು ಸಂವಾದ

ಶ್ರವಣಸರಣಿ 10ನೇ ಕಂತು- ಸಿನೆಮಾ ರಸಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಸಹೃದಯತೆ : ಒಂದು ಸಂವಾದ

Posted On: July 27th, 2020 by ಶ್ರೀ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಬಿ ಎನ್, ಕೊಡಗು
ShravanaSarani 9 : Relationship between Cchandas and Taala

ShravanaSarani 9 : Relationship between Cchandas and Taala

Posted On: July 19th, 2020 by Sri Arun Sreenivasan , Bengaluru
ಶ್ರವಣಸರಣಿ 8 ನೆ ಕಂತು: ವಾಲಿ- ವಾಚಿಕಾಭಿನಯ

ಶ್ರವಣಸರಣಿ 8 ನೆ ಕಂತು: ವಾಲಿ- ವಾಚಿಕಾಭಿನಯ

Posted On: July 12th, 2020 by ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೊರ್ಗಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಬೆಂಗಳೂರು
Shravana Sarani episode 7 : Narasimhavalokana - An exploration of the Narasimha theme in dance

Shravana Sarani episode 7 : Narasimhavalokana – An exploration of the Narasimha theme in dance

Posted On: July 5th, 2020 by  Smt Madhulika Srivatsa, Bengaluru
Shravana Sarani 6- Chaturvidha Abhinaya in Kalidasa Kumara Sambhavam

Shravana Sarani 6- Chaturvidha Abhinaya in Kalidasa Kumara Sambhavam

Posted On: June 28th, 2020 by Arjun Bharadwaj, Bengaluru
Shravana Sarani 5- Heroes of Ashtanayikas

Shravana Sarani 5- Heroes of Ashtanayikas

Posted On: June 21st, 2020 by Dr Dwarita Viswanatha, Bengaluru
Shravana sarani 4- Bhakti Shringara

Shravana sarani 4- Bhakti Shringara

Posted On: June 15th, 2020 by Dr Shobha Shashikumar