ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

Noopura Bhramari Magazine

Noopura Bhramari Journal: Noopura Bhramari, (bi-monthly journal) is a platform to many thought provoking writeups and research work till now in the field trough the active participation of various researchers.
Here you can find different columns and articles published so far.
This is non-profitable initiative started since 2006.
For research articles login and subscribe in www.noopuradancejournal.org

Nritta Hastas of Nāṭyaśāstra with Lakshana, Viniyogas and other text observation

Nritta Hastas of Nāṭyaśāstra with Lakshana, Viniyogas and other text observation

Posted On: August 1st, 2023 by Seema K S, Bengaluru
Pada Tala, Pārshni and Gulpha Bhedas (Soles, Heels, Ankles) of Sangita Ratnakara

Pada Tala, Pārshni and Gulpha Bhedas (Soles, Heels, Ankles) of Sangita Ratnakara

Posted On: May 26th, 2023 by Sharmila R Udupa, Bengaluru
Shira and Greeva Bhedas of Nātyāśāstra with Lakshana, Viniyogas and other observations

Shira and Greeva Bhedas of Nātyāśāstra with Lakshana, Viniyogas and other observations

Posted On: May 19th, 2023 by Rohini A R, Bengaluru
Bāhu Bhedas and Skandha Bhedas of Nātyāśāstra and later treatises

Bāhu Bhedas and Skandha Bhedas of Nātyāśāstra and later treatises

Posted On: May 11th, 2023 by Nagaranjitha S, Varanasi.
"ಇಂದಿನ ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಭರತ" - ’ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ’ ನಾಟಕ ವಿಮರ್ಶೆ

“ಇಂದಿನ ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಭರತ” – ’ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ’ ನಾಟಕ ವಿಮರ್ಶೆ

Posted On: May 10th, 2023 by ಡಾ. ಪ್ರತಿಭಾ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಬೆಂಗಳೂರು.
ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಸಂಯುತ ಹಸ್ತಗಳು -ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ

ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಸಂಯುತ ಹಸ್ತಗಳು -ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ

Posted On: May 8th, 2023 by  ಡಾ. ಪ್ರತಿಭಾ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಬೆಂಗಳೂರು.
Āhāryābhinaya in Kathakaļi and relationship with Nātyashāstra

Āhāryābhinaya in Kathakaļi and relationship with Nātyashāstra

Posted On: April 24th, 2023 by Yashila Prashadh, Chennai
Aspects of Bharata’s Natyashastra in Bhāgavatamelā Natakam of Melattur

Aspects of Bharata’s Natyashastra in Bhāgavatamelā Natakam of Melattur

Posted On: April 24th, 2023 by Rohini A, R., Bengaluru.

Terminologies of ten types of Dramas – Chapter 20, Natyasastra

Posted On: April 24th, 2023 by Sharmila Udupa, Bengaluru

Selected Terminologies from the Sandhyanga Vikalpa Chapter (19)of Natyashastra

Posted On: April 11th, 2023 by Yashila Prashadh, Chennai