ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಸಂಯುತ ಹಸ್ತಗಳು -ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ

Posted On: Monday, May 8th, 2023
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Author:  ಡಾ. ಪ್ರತಿಭಾ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ನೂಪುರಭ್ರಮರಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರರಂಗ ಅಧ್ಯಯನತರಬೇತಿ ಯ (2023) ಆಂಗಿಕಾಭಿನಯಪ್ರಯೋಗಸರಣಿ- 1

ಡಾ. ಪ್ರತಿಭಾ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ

Leave a Reply

*

code