ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕಾಲದ ಗೋಪುರ ಕಲೆ : ಒಂದು ಕಿರುನೋಟ

ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕಾಲದ ಗೋಪುರ ಕಲೆ : ಒಂದು ಕಿರುನೋಟ

Posted On: November 1st, 2022 by -ಭವಾನಿ. ಜೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಶಿವಾಲಯದ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ

ಶಿವಾಲಯದ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ

Posted On: November 1st, 2022 by -ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೇಖಾ ಅರುಣ್ , ಬೆಂಗಳೂರು.
Were Temples Just a Place of Worship ??!! - A Food for Thought

Were Temples Just a Place of Worship ??!! – A Food for Thought

Posted On: October 31st, 2022 by Rajeshwari M, Bengaluru.
Veneration of śaktīsm in the temples of Kolar

Veneration of śaktīsm in the temples of Kolar

Posted On: October 31st, 2022 by Sahana, G, Bengaluru

ಶಿವನೊಬ್ಬ -ಶಿಲ್ಪನಾಮ ಹಲವು

Posted On: October 29th, 2022 by ರೋಹಿಣಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ದೇಗುಲದ ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರು

ದೇಗುಲದ ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರು

Posted On: October 21st, 2022 by - ವಿದುಷಿ ದಿವ್ಯಾ ಪ್ರಸಾದ್,ಬೆಂಗಳೂರು

Marvellous Huntresses sculpture at Kolaramma temple

Posted On: October 21st, 2022 by - Deepthi Hathwar P V, Bengaluru.

A rare sculpture Eka pada Trimurthi

Posted On: October 21st, 2022 by -Anagha G. S, Bengaluru.

ನವರಂಗದೊಳ್ ನಟನವಾಡಿದಳ್ ತರುಣಿ…

Posted On: August 21st, 2022 by ರೋಹಿಣಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು
Chaturvidha Abhinaya in the Door Panels of Lepakshi

Chaturvidha Abhinaya in the Door Panels of Lepakshi

Posted On: August 17th, 2022 by -Shishira P. Vittal, Bengaluru