ಶಾಸ್ತ್ರರಂಗ-ಸಂಚಿಕೆ 5-ಜಗದೇಕಮಲ್ಲನ ಸಂಗೀತಚೂಡಾಮಣಿ,ಹರಿಪಾಲನ ಸಂಗೀತಸುಧಾಕರ,ಸೋಮದೇವನ ಸಂಗೀತರತ್ನಾವಲೀ

Posted On: Sunday, November 12th, 2023
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Author: ಸಂಪಾದಕರು

ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪರಂಪರೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ನೂಪುರಭ್ರಮರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ

ಶಾಸ್ತ್ರರಂಗ
ಭಾಗ ೧ : ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ
ಸಂಚಿಕೆ 5- 11-12ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುವ ಇಂದಿಗೂ ಅಪ್ರಕಟಿತವಾಗಿಯೇ ಇರುವ ಚಾಲುಕ್ಯ ರಾಜವಂಶೀಯರಾದ ಜಗದೇಕಮಲ್ಲನ ಸಂಗೀತ ಚೂಡಾಮಣಿ, ಹರಿಪಾಲನ ಸಂಗೀತ ಸುಧಾಕರ ಮತ್ತು ಸೋಮದೇವನ ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾವಲೀ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳು

ಅಧ್ಯಯನ, ಬರೆವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆ
ಡಾ. ಮನೋರಮಾ ಬಿ.ಎನ್,
ಮುಖ್ಯ ಸಂಶೋಧಕರು, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಂಪಾದಕರು ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿ (ರಿ.)

Noopura Bhramari- Centre for Indian Knowledge systems
Śāstra Ranga
Part 1- Dākșiṇātya
Episode 5- Sangīta Treatises authored by Chalukya royal family- Jagadekamalla’s Sangīta Cūḍāmaṇi, Haripāladeva’s Sangīta Sudhākara and Somadeva’s Sangīta Ratnāvalī (Rare texts of 11-12th CE, which is still unpublished)

Research, Writing and Presentation by :
Dr Manorama B N,
Principal Investigator, Director and Editor- Noopura Bhramari ®

 

Co-operation by

Dr Dwaritha Viswanatha Smt. Shalini P. Vittal

Co-Principal Investigators, Noopura Bhramari IKS Centre

Smt. Rohini A. R Research Fellow,

& Sri. Vishnuprasad N Trustee, Noopura Bhramari ®

 

Theme Music by

Nirmiti An abode of Arts and Culture, Bengaluru.

(Singer Vid Balasubhramanya Sharma, Bengaluru)

 

Audio and Video Recording by

Crossfade studio, Bengaluru

Leave a Reply

*

code