ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಕಿರಾತಾರ್ಜುನ

ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಕಿರಾತಾರ್ಜುನ

Posted On: December 7th, 2022 by -ಭವಾನಿ. ಜೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
Chaturvidha Abhinaya in the Door Panels of Lepakshi

Chaturvidha Abhinaya in the Door Panels of Lepakshi

Posted On: August 17th, 2022 by -Shishira P. Vittal, Bengaluru

Sandhya tānḍava – one of the many marvels of lepākṣi’s nāṭyamaṇṭapa

Posted On: August 15th, 2022 by Sahana, G; Bengaluru
Painted stories of Lepakshi

Painted stories of Lepakshi

Posted On: July 26th, 2022 by -Ankitha Srinivas, Bengaluru

Murals of Lepakshi Temple

Posted On: July 23rd, 2022 by Anagha G S, Bengaluru
Experiencing the Goddess Annapoorneshwari sculpture in Lepakshi temple

Experiencing the Goddess Annapoorneshwari sculpture in Lepakshi temple

Posted On: July 23rd, 2022 by - Deepthi Hathwar P V, Bengaluru.
Optical illusion - in Vijayanagara  Sculptures

Optical illusion – in Vijayanagara Sculptures

Posted On: July 18th, 2022 by - Vaishali. A.V, Bengaluru.
ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಾಲದ ಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯನಿಪುಣ  ಭೃಂಗಿ

ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಾಲದ ಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯನಿಪುಣ ಭೃಂಗಿ

Posted On: July 18th, 2022 by - ವಿದುಷಿ ದಿವ್ಯಾ ಪ್ರಸಾದ್,ಬೆಂಗಳೂರು.
The walls convey - ‘Bhakti is the easiest way for Bhagavat Sākṣātkāra’

The walls convey – ‘Bhakti is the easiest way for Bhagavat Sākṣātkāra’

Posted On: July 15th, 2022 by -Nagashree Narayan, Bengaluru
ಲೇಪಾಕ್ಷಿಯ ಕೆತ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಸೌಂದರ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

ಲೇಪಾಕ್ಷಿಯ ಕೆತ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಸೌಂದರ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

Posted On: July 15th, 2022 by ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಹಿಣಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು