ನೃತ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ

ನೃತ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ

Posted On: July 28th, 2014 by - ಡಾ. ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಷಿ, ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಧಾರಿ, ಲೇಖಕ-ಸಂಶೋಧಕರು, ಮಂಗಳೂರು.