Bāhu Bhedas and Skandha Bhedas of Nātyāśāstra and later treatises

Bāhu Bhedas and Skandha Bhedas of Nātyāśāstra and later treatises

Posted On: May 11th, 2023 by Nagaranjitha S, Varanasi.
"ಇಂದಿನ ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಭರತ" - ’ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ’ ನಾಟಕ ವಿಮರ್ಶೆ

“ಇಂದಿನ ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಭರತ” – ’ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ’ ನಾಟಕ ವಿಮರ್ಶೆ

Posted On: May 10th, 2023 by ಡಾ. ಪ್ರತಿಭಾ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಬೆಂಗಳೂರು.
ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಸಂಯುತ ಹಸ್ತಗಳು -ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ

ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಸಂಯುತ ಹಸ್ತಗಳು -ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ

Posted On: May 8th, 2023 by  ಡಾ. ಪ್ರತಿಭಾ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಬೆಂಗಳೂರು.
Āhāryābhinaya in Kathakaļi and relationship with Nātyashāstra

Āhāryābhinaya in Kathakaļi and relationship with Nātyashāstra

Posted On: April 24th, 2023 by Yashila Prashadh, Chennai
Aspects of Bharata’s Natyashastra in Bhāgavatamelā Natakam of Melattur

Aspects of Bharata’s Natyashastra in Bhāgavatamelā Natakam of Melattur

Posted On: April 24th, 2023 by Rohini A, R., Bengaluru.

Terminologies of ten types of Dramas – Chapter 20, Natyasastra

Posted On: April 24th, 2023 by Sharmila Udupa, Bengaluru

Selected Terminologies from the Sandhyanga Vikalpa Chapter (19)of Natyashastra

Posted On: April 11th, 2023 by Yashila Prashadh, Chennai
Traces of Nāṭyaśāstra in Aṅkiā Nāṭa

Traces of Nāṭyaśāstra in Aṅkiā Nāṭa

Posted On: April 11th, 2023 by Seema K S, Bengaluru

ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಗತಿಪ್ರಚಾರದ ಕೆಲವು ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಗಳು (ಅಧ್ಯಾಯ 13)

Posted On: April 11th, 2023 by ಏ ಆರ್ ರೋಹಿಣಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

Prominence of Pravṛtti from Nāṭyaśāstra

Posted On: April 11th, 2023 by Ankitha Sreenivas, Bengaluru