ಲೇಪಾಕ್ಷಿಯ ಕೆತ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಸೌಂದರ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

ಲೇಪಾಕ್ಷಿಯ ಕೆತ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಸೌಂದರ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

Posted On: July 15th, 2022 by ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಹಿಣಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು
Can anything be sadder than the work left unfinished?

Can anything be sadder than the work left unfinished?

Posted On: July 12th, 2022 by Sharmila R, Bengaluru
Identification of Animals and Birds in sculptures of Lepakshi

Identification of Animals and Birds in sculptures of Lepakshi

Posted On: July 12th, 2022 by Shravya, Bengaluru
An Exquisite Architecture – The Natya Mantapa, Lepakshi

An Exquisite Architecture – The Natya Mantapa, Lepakshi

Posted On: July 12th, 2022 by Rajeshwari M, Bengaluru
ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ...

ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ…

Posted On: July 12th, 2022 by -ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೇಖಾ ಅರುಣ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
Śukha bhāṣiṇi (Parrot Lady) Sculpture in Halsur Someshwara and Bhogha Nandeeshwara Temple

Śukha bhāṣiṇi (Parrot Lady) Sculpture in Halsur Someshwara and Bhogha Nandeeshwara Temple

Posted On: July 12th, 2022 by Deepthi Hathwar P V, Bengaluru
Behind every great temple is a kid rolling its eyes !

Behind every great temple is a kid rolling its eyes !

Posted On: July 12th, 2022 by Sharmila R, Bengaluru
ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ನವನಾಥರ ಕೆತ್ತನೆ

ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ನವನಾಥರ ಕೆತ್ತನೆ

Posted On: June 6th, 2022 by ವೈಶಾಲಿ. ಎ.ವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
Potbellied Ganas in a world of their own!

Potbellied Ganas in a world of their own!

Posted On: June 6th, 2022 by Anagha G S, Bengaluru
Vāsakasajjika nāyika portrayed in sculptures: Identification in two Vijayanaga era Temples

Vāsakasajjika nāyika portrayed in sculptures: Identification in two Vijayanaga era Temples

Posted On: June 6th, 2022 by Deepthi R Bhat, Bengaluru.