Book Publication

ನೃತ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ನೃತ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಹೃದಯ ಓದುಗರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಗುರಿಯಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗಿದ್ದು; ವಿದ್ವಜ್ಜನರ ಪ್ರಸಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಇಂಬು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ.
Publication of books on Dance Research: Under this, we would like to publish and provide books on dance-related researches and old treatises to the dance students, researchers and also to the Sahridayas. So far, 4 important research books has ben published by institute and got lots of appreciation by the scholars.

ಯಕ್ಷಾಂಗನಾ- ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ

Posted On: February 12th, 2023 by Editor

Karnata Shilpa Siri- Symposium

Posted On: January 5th, 2023 by Editor
Releasing moments of Yakshamaargamukura - a historical work on Indian dance and drama

Releasing moments of Yakshamaargamukura – a historical work on Indian dance and drama

Posted On: November 1st, 2022 by
Nāṭyāyana- A Journey of Dance from Bhāva to Rasa

Nāṭyāyana- A Journey of Dance from Bhāva to Rasa

Posted On: January 18th, 2020 by Publisher
Nayikantaranga- Book on Nayikas (ISBN No "978-81-942228-0-4")

Nayikantaranga- Book on Nayikas (ISBN No “978-81-942228-0-4”)

Posted On: July 17th, 2019 by Publisher
Bharata Natyabodhini-Dance text book

Bharata Natyabodhini-Dance text book

Posted On: August 11th, 2018 by

“ನೃತ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಮುಕುರ” ಕೃತಿ

Posted On: May 17th, 2011 by