ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ...

ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ…

Posted On: July 12th, 2022 by -ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೇಖಾ ಅರುಣ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
Potbellied Ganas in a world of their own!

Potbellied Ganas in a world of their own!

Posted On: June 6th, 2022 by Anagha G S, Bengaluru
Vāsakasajjika nāyika portrayed in sculptures: Identification in two Vijayanaga era Temples

Vāsakasajjika nāyika portrayed in sculptures: Identification in two Vijayanaga era Temples

Posted On: June 6th, 2022 by Deepthi R Bhat, Bengaluru.
Parallels in Upavishta Sthana Shilpa of Someshwara and Bhoganandishwara temple

Parallels in Upavishta Sthana Shilpa of Someshwara and Bhoganandishwara temple

Posted On: June 6th, 2022 by Rajeshwari M, Bengaluru
ಹೊಯ್ಸಳ ಶೈಲಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಕುಸುರಿ

ಹೊಯ್ಸಳ ಶೈಲಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಕುಸುರಿ

Posted On: June 6th, 2022 by ಭವಾನಿ. ಜೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
Artistic Jālāndhra (Sculptural stone monitors) at Bhoganandīśwara temple

Artistic Jālāndhra (Sculptural stone monitors) at Bhoganandīśwara temple

Posted On: June 5th, 2022 by Padmini (Rao A) Kumar, Bengaluru
Musical curiosities that sing and play – Sculptural marvels!

Musical curiosities that sing and play – Sculptural marvels!

Posted On: June 4th, 2022 by Nagashree Narayan, Bengaluru

Sculptures of Mythical Beings in Halasuru Someshwara and Bhoganandishwara Temples

Posted On: June 4th, 2022 by Sahana G, Bengaluru
Lord Narasimha and Lion figures in Shiva Temples : An analysis

Lord Narasimha and Lion figures in Shiva Temples : An analysis

Posted On: June 4th, 2022 by Ankitha Srinivas, Bengaluru
Hairstyles in selected sculptures : A comparative outlook

Hairstyles in selected sculptures : A comparative outlook

Posted On: June 4th, 2022 by Shravya K, Bengaluru