News and Information

ಯಕ್ಷಾಂಗನಾ- ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ

Posted On: February 12th, 2023 by Editor
Live Youtube links of Nrityashilpayatra Sympsoium Karnaata Shilpa siri

Live Youtube links of Nrityashilpayatra Sympsoium Karnaata Shilpa siri

Posted On: January 11th, 2023 by Editor
ಯಕ್ಷಮಾರ್ಗಮುಕುರ : ಅವಲೋಕನ, ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ , ಕಮ್ಮಟ

ಯಕ್ಷಮಾರ್ಗಮುಕುರ : ಅವಲೋಕನ, ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ , ಕಮ್ಮಟ

Posted On: December 23rd, 2022 by Editor
Releasing moments of Yakshamaargamukura - a historical work on Indian dance and drama

Releasing moments of Yakshamaargamukura – a historical work on Indian dance and drama

Posted On: November 1st, 2022 by
ಅಮೃತಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಮಾಲಿಕೆ ಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯಶಿಲ್ಪಯಾತ್ರೆ ಶಿಲ್ಪಗಳ ಕುರಿತ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಅಮೃತಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಮಾಲಿಕೆ ಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯಶಿಲ್ಪಯಾತ್ರೆ ಶಿಲ್ಪಗಳ ಕುರಿತ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Posted On: October 11th, 2022 by
Aesthetics of Nattuvanga ( Primary level)course

Aesthetics of Nattuvanga ( Primary level)course

Posted On: September 28th, 2021 by Principal
Nāṭyālaṅkāra-Short term Certificate Course on Indian Aesthetics

Nāṭyālaṅkāra-Short term Certificate Course on Indian Aesthetics

Posted On: June 2nd, 2021 by Principal
Nritāyanukeertana  : Aesthetics of Choreography &learning of Dance items

Nritāyanukeertana : Aesthetics of Choreography &learning of Dance items

Posted On: May 20th, 2021 by Principal

Call for Shodha Sarani – An Online Research Symposium series

Posted On: May 15th, 2021 by Convener, Editor
ನಾರಾಯಣದರ್ಶನ- ಕೃತಿ ಅನಾವರಣ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆ

ನಾರಾಯಣದರ್ಶನ- ಕೃತಿ ಅನಾವರಣ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆ

Posted On: November 24th, 2020 by ಸಂಪಾದಕರು