ಶ್ರವಣಸರಣಿ 

A research based lecture series held in 2020. 10 different lectures are there with in depth approach towards different topics.

ಶೋಧಸರಣಿ ಯ ಅಂತಿಮ ಕಂತು 10- ಸನಾತನ ರೇಷ್ಮೆ ಉಡುಗೆ : ಭಾರತೀಯರಿಗೊಂದು ಕೊಡುಗೆ

ಶೋಧಸರಣಿ ಯ ಅಂತಿಮ ಕಂತು 10- ಸನಾತನ ರೇಷ್ಮೆ ಉಡುಗೆ : ಭಾರತೀಯರಿಗೊಂದು ಕೊಡುಗೆ

Posted On: September 19th, 2021 by ವಿವೇಕ್ ಶ್ರೀಧರ್, ಬೆಂಗಳೂರು
Shodha Sarani 9- Pattern of Dancing sculptures in Eastern India with Special Reference to Odisha

Shodha Sarani 9- Pattern of Dancing sculptures in Eastern India with Special Reference to Odisha

Posted On: September 12th, 2021 by Shalini Prashanth Vittal, Bengaluru
Shodha Sarani -8 : Dance History of the Goa and its contemporary traces

Shodha Sarani -8 : Dance History of the Goa and its contemporary traces

Posted On: September 5th, 2021 by Smt. Sapna Naik , Faculty in KalaAcademy, Goa
ಶೋಧಸರಣಿ 6-ಪಾರಂಪರಿಕ ಗೊಂಬೆಗಳಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣವೈವಿಧ್ಯ

ಶೋಧಸರಣಿ 6-ಪಾರಂಪರಿಕ ಗೊಂಬೆಗಳಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣವೈವಿಧ್ಯ

Posted On: August 23rd, 2021 by ವಿವೇಕ್ ಶ್ರೀಧರ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಶ್ರವಣಸರಣಿ 10ನೇ ಕಂತು- ಸಿನೆಮಾ ರಸಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಸಹೃದಯತೆ : ಒಂದು ಸಂವಾದ

ಶ್ರವಣಸರಣಿ 10ನೇ ಕಂತು- ಸಿನೆಮಾ ರಸಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಸಹೃದಯತೆ : ಒಂದು ಸಂವಾದ

Posted On: July 27th, 2020 by ಶ್ರೀ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಬಿ ಎನ್, ಕೊಡಗು
ShravanaSarani 9 : Relationship between Cchandas and Taala

ShravanaSarani 9 : Relationship between Cchandas and Taala

Posted On: July 19th, 2020 by Sri Arun Sreenivasan , Bengaluru
ಶ್ರವಣಸರಣಿ 8 ನೆ ಕಂತು: ವಾಲಿ- ವಾಚಿಕಾಭಿನಯ

ಶ್ರವಣಸರಣಿ 8 ನೆ ಕಂತು: ವಾಲಿ- ವಾಚಿಕಾಭಿನಯ

Posted On: July 12th, 2020 by ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೊರ್ಗಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಬೆಂಗಳೂರು
Shravana Sarani episode 7 : Narasimhavalokana - An exploration of the Narasimha theme in dance

Shravana Sarani episode 7 : Narasimhavalokana – An exploration of the Narasimha theme in dance

Posted On: July 5th, 2020 by  Smt Madhulika Srivatsa, Bengaluru
Shravana Sarani 6- Chaturvidha Abhinaya in Kalidasa Kumara Sambhavam

Shravana Sarani 6- Chaturvidha Abhinaya in Kalidasa Kumara Sambhavam

Posted On: June 28th, 2020 by Arjun Bharadwaj, Bengaluru
Shravana Sarani 5- Heroes of Ashtanayikas

Shravana Sarani 5- Heroes of Ashtanayikas

Posted On: June 21st, 2020 by Dr Dwarita Viswanatha, Bengaluru