ಕಲಹಾಂತರಿತ

Posted On: October 15th, 2013 by ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್
ಸಂಪುಟ ಹಸ್ತ

ಸಂಪುಟ ಹಸ್ತ

Posted On: October 15th, 2013 by

The usefulness of dance in my opinion

Posted On: October 14th, 2013 by Shruti Mahadevan, Bengaluru

ಶ್ರಾವ್ಯಸುಖ+ ವರಪ್ರದಾಯಕ + ಮೇಳಪರಿಪೋಷಕ = ಅನನ್ಯ ನೃತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಸರಣಿ

Posted On: October 13th, 2013 by

ನರ್ಮಪ್ರಸಾದಕ

Posted On: September 15th, 2013 by ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್

ನೃತ್ಯಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ನೃತ್ಯಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ

Posted On: September 15th, 2013 by

Vijayavani News ( 6th page)- ನೃತ್ಯಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ

Posted On: September 15th, 2013 by
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನದತ್ತ ಭರತನಾಟ್ಯ- ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿಯ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯೋಗ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನದತ್ತ ಭರತನಾಟ್ಯ- ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿಯ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯೋಗ

Posted On: August 22nd, 2013 by
ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿ ನೃತ್ಯಪ್ರದರ್ಶನ-ಸಂವಾದ

ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿ ನೃತ್ಯಪ್ರದರ್ಶನ-ಸಂವಾದ

Posted On: August 21st, 2013 by Editor
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನದತ್ತ ಭರತನಾಟ್ಯ- ವಿಜಯವಾಣಿ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನದತ್ತ ಭರತನಾಟ್ಯ- ವಿಜಯವಾಣಿ

Posted On: August 21st, 2013 by Editor