ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ಭೇರುಂಡ ಹಸ್ತ

Posted On: Monday, September 28th, 2015
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Author: ಡಾ. ಮನೋರಮಾ ಬಿ.ಎನ್

(ಡಾ.ಮನೋರಮಾ ಬಿ.ಎನ್ ಅವರ ’ಮುದ್ರಾರ್ಣವ’ ಕೃತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಸರಣಿ)

ಲಕ್ಷಣ: ಇದನ್ನು ಗಂಡ ಭೇರುಂಡ ಹಸ್ತ ಎಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಪಿತ್ಥ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಬಳಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾಕಾರವಾಗಿ ಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ.

bherunda hasta

 

ವಿನಿಯೋಗ : ಭೇರುಂಡ ಪಕ್ಷಿ, ಪಕ್ಷಿದಂಪತಿ

ಗಂಡಭೇರುಂಡ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಭರತಾರ್ಣವ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಬಳಿಸೇರಿಸಿ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತ ಅಧೋಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು ಇದು ಪಕ್ಷಿ ಹಸ್ತಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದೆನಿಸಿದೆ.

 

Leave a Reply

*

code