ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ದರ್ಪಣ- A column on Biographies or Life history of artists

ಕಲಾ ಜಗತ್ತಿನ ಸಾರ್ವಭೌಮರನ್ನು, ಅಸಾಧಾರಣ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನಿತ್ತ, ಅವಿಸ್ಮರಣಿಯರೆನಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು, ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಂಕಣ. ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಅವಲೋಕಿಸುವ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ, ಅರಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇದು ದರ್ಪಣ.
ಕಲಾ ಜಗತ್ತಿನ ಕಥೆಗಳಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿ. ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಕುಳಿತು ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಲುಗಳು ನೂಪುರದ ನೆನಪಿಗೆ ತೋರಣವಾಗಲಿ.
It is a column for biographies of great artists. Here the life histories of the artists will be discussed in detail; so that let us know their specialties, drives to take initiatives, creative attitudes, motives, beliefs and understand our way to walk. Since 5 years we are remembering great legend Rukmini Devi Arundale ; and shortly the story is getting conclusion within this year.
Let us have more stories of real heroes of art field. Write to us.

ನೃತ್ಯ ರಂಗದ ರಾಣಿ : ರುಕ್ಮಿಣಿ...  ಹೆಜ್ಜೆ : 20

ನೃತ್ಯ ರಂಗದ ರಾಣಿ : ರುಕ್ಮಿಣಿ… ಹೆಜ್ಜೆ : 20

Posted On: October 15th, 2012 by

ನೃತ್ಯ ರಂಗದ ರಾಣಿ : ರುಕ್ಮಿಣಿ… ಹೆಜ್ಜೆ : 19

Posted On: August 15th, 2012 by

ನೃತ್ಯ ರಂಗದ ರಾಣಿ : ರುಕ್ಮಿಣಿ… ಹೆಜ್ಜೆ : 18

Posted On: June 15th, 2012 by
ನೃತ್ಯ ರಂಗದ ರಾಣಿ : ರುಕ್ಮಿಣಿ...  -ಹೆಜ್ಜೆ : 17

ನೃತ್ಯ ರಂಗದ ರಾಣಿ : ರುಕ್ಮಿಣಿ… -ಹೆಜ್ಜೆ : 17

Posted On: February 25th, 2012 by
ನೃತ್ಯರಂಗದ ಅನಭಿಷಿಕ್ತ ರಾಣಿ : ರುಕ್ಮಿಣಿ  - ಹೆಜ್ಜೆ : 16

ನೃತ್ಯರಂಗದ ಅನಭಿಷಿಕ್ತ ರಾಣಿ : ರುಕ್ಮಿಣಿ – ಹೆಜ್ಜೆ : 16

Posted On: August 15th, 2011 by

ನೃತ್ಯರಂಗದ ಅನಭಿಷಿಕ್ತ ರಾಣಿ : ರುಕ್ಮಿಣಿ -ಹೆಜ್ಜೆ -15

Posted On: June 15th, 2011 by

ನೃತ್ಯರಂಗದ ಅನಭಿಷಿಕ್ತ ರಾಣಿ : ರುಕ್ಮಿಣಿ – ಭಾಗ 14

Posted On: April 14th, 2011 by
ನೃತ್ಯರಂಗದ ಅನಭಿಷಿಕ್ತ ರಾಣಿ : ರುಕ್ಮಿಣಿ -ಭಾಗ : 13

ನೃತ್ಯರಂಗದ ಅನಭಿಷಿಕ್ತ ರಾಣಿ : ರುಕ್ಮಿಣಿ -ಭಾಗ : 13

Posted On: February 14th, 2011 by
ನೃತ್ಯ ರಂಗದ ಅನಭಿಷಿಕ್ತ ರಾಣಿ : ರುಕ್ಮಿಣೀ- ಭಾಗ 12

ನೃತ್ಯ ರಂಗದ ಅನಭಿಷಿಕ್ತ ರಾಣಿ : ರುಕ್ಮಿಣೀ- ಭಾಗ 12

Posted On: December 15th, 2010 by
ನೃತ್ಯ ರಂಗದ ಅನಭಿಷಿಕ್ತ ರಾಣಿ : ರುಕ್ಮಿಣೀ- ಭಾಗ : 11

ನೃತ್ಯ ರಂಗದ ಅನಭಿಷಿಕ್ತ ರಾಣಿ : ರುಕ್ಮಿಣೀ- ಭಾಗ : 11

Posted On: October 15th, 2010 by