ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ಹೆಜ್ಜೆ – ಗೆಜ್ಜೆ

Posted On: Thursday, November 6th, 2008
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Author: ಮನೋರಮಾ. ಬಿ.ಎನ್


– ದಾಸಜ

ಹೆಜ್ಜೆಯದು ಮೂಡುವುದು ಪದಘಾತದಿಂದೆನಲು

ಗೆಜ್ಜೆಗದು ಆಶ್ರಯವು ನಡೆವನುಡಿ ನಡೆಯೆನಲು

ಹೆಜ್ಜೆಹೆಜ್ಜೆಯ ನೆರವು ಮುನ್ನಡೆಯೆ

ಮಾನವಗೆಮಿಗೆ ನರ್ತನದ ಕಾರ್ಯಕುಂ

ಸಜ್ಜೆಯಾ ಸವಿಸವಿವ ಸೊಗಸಿನ ನಡೆ ಚೆಲುವು

ಹೆಜ್ಜೆಯಾ ಅಡಿ ಅಡಿಯ ಲೆಖ್ಖವದು ಬಹುವಿಧವು

ಹೆಜ್ಜೆಯೊಳ ಹೆಜ್ಜೆಯೋ ತಾಳಲಯ ಭಾವಮಯ

ಕಾವ್ಯಮಯ ನರ್ತನಕುದುಂ…

Leave a Reply

*

code