ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ಲಲಿತ ಲಹರಿ- A column on Dance lyrics and its specilalities

ಲಲಿತ ಲಹರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಡಗಿದ ಭಾವ ಭಿತ್ತಿ.. ಕಾವ್ಯ ಗುಚ್ಛ. ನರ್ತನದ ವೈಶಾಲ್ಯ ಸಾರುವ ಕವನಗಳ ಅಂಗಳ.
ನೃತ್ಯ – ನಾಟ್ಯ – ಕುಣಿತ… ಹೀಗೆ ನರ್ತನ ಜಗತ್ತಿನ ವೈಭವ ಸಾರುವ ಅಥವಾ ನರ್ತನವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿರಿಸಿ ರಚಿಸಿದ ಭಾವ-ಅನುಭವ-ಅನುಭಾವಗಳ ಲಹರಿಯಿದು.
It is a platform for poetry/creative writing on Dance. Poets/dancers with creative abilities can also contribute to this column. We have published many lyrical work of lyricist/scholars; which can be adopted to Dance. The greatest contribution of this column to dance world is Abhinaya Bharati . It includes the detailed explanation given by Editor; Poetry of Shatavadhani Dr.R.Ganesh.
Even the common public also share the poets works by referring, quoting their skills towards Dance and performing art.

ಮಹಾನಂದ

Posted On: November 6th, 2008 by

ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾರಾ. . .

Posted On: November 6th, 2008 by

ನುಡಿ ಮುತ್ತು

Posted On: November 6th, 2008 by

ಕವಿ ಚಿತ್ರ

Posted On: November 6th, 2008 by

ಕಾಲನಟ

Posted On: November 6th, 2008 by

ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾ

Posted On: November 6th, 2008 by

ನುಡಿಮುತ್ತು

Posted On: November 6th, 2008 by

ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ ಬಂಗಾರ

Posted On: November 6th, 2008 by

ಹೆಜ್ಜೆ – ಗೆಜ್ಜೆ

Posted On: November 6th, 2008 by

…ಬಂತು ತುಂಬಿ ಗಾನ

Posted On: November 6th, 2008 by