ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ಲಲಿತ ಲಹರಿ- A column on Dance lyrics and its specilalities

ಲಲಿತ ಲಹರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಡಗಿದ ಭಾವ ಭಿತ್ತಿ.. ಕಾವ್ಯ ಗುಚ್ಛ. ನರ್ತನದ ವೈಶಾಲ್ಯ ಸಾರುವ ಕವನಗಳ ಅಂಗಳ.
ನೃತ್ಯ – ನಾಟ್ಯ – ಕುಣಿತ… ಹೀಗೆ ನರ್ತನ ಜಗತ್ತಿನ ವೈಭವ ಸಾರುವ ಅಥವಾ ನರ್ತನವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿರಿಸಿ ರಚಿಸಿದ ಭಾವ-ಅನುಭವ-ಅನುಭಾವಗಳ ಲಹರಿಯಿದು.
It is a platform for poetry/creative writing on Dance. Poets/dancers with creative abilities can also contribute to this column. We have published many lyrical work of lyricist/scholars; which can be adopted to Dance. The greatest contribution of this column to dance world is Abhinaya Bharati . It includes the detailed explanation given by Editor; Poetry of Shatavadhani Dr.R.Ganesh.
Even the common public also share the poets works by referring, quoting their skills towards Dance and performing art.

ಉಯ್ಯಾಲೆ

Posted On: November 6th, 2008 by

ಸೃಷ್ಟಿ ನೋಂತು ನಿಂತಿದೆ

Posted On: November 6th, 2008 by

ಶಂಭೋ ಶಂಕರ

Posted On: November 6th, 2008 by

ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ

Posted On: November 6th, 2008 by

ನೃತ್ತೋನ್ಮತ್ತೆ

Posted On: November 6th, 2008 by

ನಾಟ್ಯಮಯೂರಿ

Posted On: November 6th, 2008 by

ನಟರಾಜ

Posted On: November 6th, 2008 by

ನರ್ತಿಸು ತಾಯೆ

Posted On: November 6th, 2008 by

ನರ್ತಕಿ ಬಂದಳು

Posted On: November 6th, 2008 by

ಮೊದಲ ಮಳೆ

Posted On: November 6th, 2008 by