ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

Noopura Bhramari Magazine

Noopura Bhramari Journal: Noopura Bhramari, (bi-monthly journal) is a platform to many thought provoking writeups and research work till now in the field trough the active participation of various researchers.
Here you can find different columns and articles published so far.
This is non-profitable initiative started since 2006.
For research articles login and subscribe in www.noopuradancejournal.org

ರಸಾನುಭೂತಿಯೆಂಬ ಬೆಳಕು

Posted On: March 20th, 2023 by ವಿಭಾ ಕೆ. ಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

Origin of Drama/Theatre – Indian perspective

Posted On: March 20th, 2023 by Rohini Manjunath, A, Bengaluru

What is meant by Pūrvaran͂gavidhi in Natyashastra?

Posted On: March 4th, 2023 by Mahima Harish Magadi, Bengaluru

ಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ಸೌಭಾಗ್ಯ

Posted On: March 4th, 2023 by Dr Pratibha Satyanarayana, Bengaluru

The beauty in the door panels…

Posted On: December 11th, 2022 by -Deepthi R. Bhat, Bengaluru.
Scintillating Someshavra

Scintillating Someshavra

Posted On: December 11th, 2022 by – Nagashree Narayan, Bengaluru.
A thing of beauty is joy for ever...

A thing of beauty is joy for ever…

Posted On: December 7th, 2022 by Sharmila R, Bengaluru
Acrobatic sculptures

Acrobatic sculptures

Posted On: December 7th, 2022 by Deepthi R Bhat, Bengaluru.
ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಕಿರಾತಾರ್ಜುನ

ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಕಿರಾತಾರ್ಜುನ

Posted On: December 7th, 2022 by -ಭವಾನಿ. ಜೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಕಣ್ಣಿಗೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಗ್ರಂಥ - 'ಯಕ್ಷಮಾರ್ಗಮುಕುರ’*

ಕಣ್ಣಿಗೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಗ್ರಂಥ – ‘ಯಕ್ಷಮಾರ್ಗಮುಕುರ’*

Posted On: November 30th, 2022 by ನಿಡುವಜೆ ರಾಮ ಭಟ್, ಉಡುಪಿ.