ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

Noopura Bhramari Magazine

Noopura Bhramari Journal: Noopura Bhramari, (bi-monthly journal) is a platform to many thought provoking writeups and research work till now in the field trough the active participation of various researchers.
Here you can find different columns and articles published so far.
This is non-profitable initiative started since 2006.
For research articles login and subscribe in www.noopuradancejournal.org

ದೇಗುಲದ ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರು

ದೇಗುಲದ ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರು

Posted On: October 21st, 2022 by - ವಿದುಷಿ ದಿವ್ಯಾ ಪ್ರಸಾದ್,ಬೆಂಗಳೂರು

Marvellous Huntresses sculpture at Kolaramma temple

Posted On: October 21st, 2022 by - Deepthi Hathwar P V, Bengaluru.

A rare sculpture Eka pada Trimurthi

Posted On: October 21st, 2022 by -Anagha G. S, Bengaluru.
Chaturvidha Abhinaya in the Door Panels of Lepakshi

Chaturvidha Abhinaya in the Door Panels of Lepakshi

Posted On: August 17th, 2022 by -Shishira P. Vittal, Bengaluru

Sandhya tānḍava – one of the many marvels of lepākṣi’s nāṭyamaṇṭapa

Posted On: August 15th, 2022 by Sahana, G; Bengaluru
Painted stories of Lepakshi

Painted stories of Lepakshi

Posted On: July 26th, 2022 by -Ankitha Srinivas, Bengaluru

Murals of Lepakshi Temple

Posted On: July 23rd, 2022 by Anagha G S, Bengaluru
Experiencing the Goddess Annapoorneshwari sculpture in Lepakshi temple

Experiencing the Goddess Annapoorneshwari sculpture in Lepakshi temple

Posted On: July 23rd, 2022 by - Deepthi Hathwar P V, Bengaluru.
Optical illusion - in Vijayanagara  Sculptures

Optical illusion – in Vijayanagara Sculptures

Posted On: July 18th, 2022 by - Vaishali. A.V, Bengaluru.
ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಾಲದ ಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯನಿಪುಣ  ಭೃಂಗಿ

ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಾಲದ ಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯನಿಪುಣ ಭೃಂಗಿ

Posted On: July 18th, 2022 by - ವಿದುಷಿ ದಿವ್ಯಾ ಪ್ರಸಾದ್,ಬೆಂಗಳೂರು.