ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

Noopura Bhramari Magazine

Noopura Bhramari Journal: Noopura Bhramari, (bi-monthly journal) is a platform to many thought provoking writeups and research work till now in the field trough the active participation of various researchers.
Here you can find different columns and articles published so far.
This is non-profitable initiative started since 2006.
For research articles login and subscribe in www.noopuradancejournal.org

Bāhu Bhedas and Skandha Bhedas of Nātyāśāstra and later treatises

Bāhu Bhedas and Skandha Bhedas of Nātyāśāstra and later treatises

Posted On: May 11th, 2023 by Nagaranjitha S, Varanasi.
"ಇಂದಿನ ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಭರತ" - ’ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ’ ನಾಟಕ ವಿಮರ್ಶೆ

“ಇಂದಿನ ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಭರತ” – ’ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ’ ನಾಟಕ ವಿಮರ್ಶೆ

Posted On: May 10th, 2023 by ಡಾ. ಪ್ರತಿಭಾ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಬೆಂಗಳೂರು.
ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಸಂಯುತ ಹಸ್ತಗಳು -ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ

ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಸಂಯುತ ಹಸ್ತಗಳು -ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ

Posted On: May 8th, 2023 by  ಡಾ. ಪ್ರತಿಭಾ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಬೆಂಗಳೂರು.
Āhāryābhinaya in Kathakaļi and relationship with Nātyashāstra

Āhāryābhinaya in Kathakaļi and relationship with Nātyashāstra

Posted On: April 24th, 2023 by Yashila Prashadh, Chennai
Aspects of Bharata’s Natyashastra in Bhāgavatamelā Natakam of Melattur

Aspects of Bharata’s Natyashastra in Bhāgavatamelā Natakam of Melattur

Posted On: April 24th, 2023 by Rohini A, R., Bengaluru.

Terminologies of ten types of Dramas – Chapter 20, Natyasastra

Posted On: April 24th, 2023 by Sharmila Udupa, Bengaluru

Selected Terminologies from the Sandhyanga Vikalpa Chapter (19)of Natyashastra

Posted On: April 11th, 2023 by Yashila Prashadh, Chennai
Traces of Nāṭyaśāstra in Aṅkiā Nāṭa

Traces of Nāṭyaśāstra in Aṅkiā Nāṭa

Posted On: April 11th, 2023 by Seema K S, Bengaluru

ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಗತಿಪ್ರಚಾರದ ಕೆಲವು ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಗಳು (ಅಧ್ಯಾಯ 13)

Posted On: April 11th, 2023 by ಏ ಆರ್ ರೋಹಿಣಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

Prominence of Pravṛtti from Nāṭyaśāstra

Posted On: April 11th, 2023 by Ankitha Sreenivas, Bengaluru