ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

Noopura Bhramari Magazine

Noopura Bhramari Journal: Noopura Bhramari, (bi-monthly journal) is a platform to many thought provoking writeups and research work till now in the field trough the active participation of various researchers.
Here you can find different columns and articles published so far.
This is non-profitable initiative started since 2006.
For research articles login and subscribe in www.noopuradancejournal.org

Motives behind motifs

Motives behind motifs

Posted On: November 2nd, 2022 by -Ankitha Srinivas, Bengaluru
The Someshwara Temple, Kolara-An Overview

The Someshwara Temple, Kolara-An Overview

Posted On: November 2nd, 2022 by -Shravya, Bengaluru.
ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕಾಲದ ಗೋಪುರ ಕಲೆ : ಒಂದು ಕಿರುನೋಟ

ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕಾಲದ ಗೋಪುರ ಕಲೆ : ಒಂದು ಕಿರುನೋಟ

Posted On: November 1st, 2022 by -ಭವಾನಿ. ಜೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಶಿವಾಲಯದ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ

ಶಿವಾಲಯದ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ

Posted On: November 1st, 2022 by -ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೇಖಾ ಅರುಣ್ , ಬೆಂಗಳೂರು.
Releasing moments of Yakshamaargamukura - a historical work on Indian dance and drama

Releasing moments of Yakshamaargamukura – a historical work on Indian dance and drama

Posted On: November 1st, 2022 by
Were Temples Just a Place of Worship ??!! - A Food for Thought

Were Temples Just a Place of Worship ??!! – A Food for Thought

Posted On: October 31st, 2022 by Rajeshwari M, Bengaluru.
Veneration of śaktīsm in the temples of Kolar

Veneration of śaktīsm in the temples of Kolar

Posted On: October 31st, 2022 by Sahana, G, Bengaluru

ಶಿವನೊಬ್ಬ -ಶಿಲ್ಪನಾಮ ಹಲವು

Posted On: October 29th, 2022 by ರೋಹಿಣಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ದೇಗುಲದ ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರು

ದೇಗುಲದ ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರು

Posted On: October 21st, 2022 by - ವಿದುಷಿ ದಿವ್ಯಾ ಪ್ರಸಾದ್,ಬೆಂಗಳೂರು

Marvellous Huntresses sculpture at Kolaramma temple

Posted On: October 21st, 2022 by - Deepthi Hathwar P V, Bengaluru.