ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ನರ್ತನ ಸುರಭಿ- Columnist writes here...

ಯಾವುದೇ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ವಿವಿಧ ನೃತ್ಯ ಬಂಧಗಳ ಸಮಗ್ರ ನೋಟ, ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ನರ್ತನ ಸುರಭಿಯ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ನೃತ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳ ಪುಟ್ಟ ಅಧ್ಯಯನದ ರೂಪವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, ಸಾಂಧರ್ಭಿಕವಾಗಿ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಬರಹಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಬರಹಗಳಿಗೆ ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸ್ವಾಗತವಿದೆ.
The introspection is necessary to understand the art. So columnist writes here to entertain, enlighten, educate us.

ಜಾವಳಿ

Posted On: November 6th, 2008 by

ಚೂರ್ಣಿಕೆ

Posted On: November 6th, 2008 by

ಅಲರಿಪು

Posted On: November 6th, 2008 by ವೈಷ್ಣವೀ ಮಂಗಳೂರು

ತಿಲ್ಲಾನ

Posted On: October 20th, 2008 by