ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ನರ್ತನ ಸುರಭಿ- Columnist writes here...

ಯಾವುದೇ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ವಿವಿಧ ನೃತ್ಯ ಬಂಧಗಳ ಸಮಗ್ರ ನೋಟ, ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ನರ್ತನ ಸುರಭಿಯ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ನೃತ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳ ಪುಟ್ಟ ಅಧ್ಯಯನದ ರೂಪವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, ಸಾಂಧರ್ಭಿಕವಾಗಿ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಬರಹಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಬರಹಗಳಿಗೆ ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸ್ವಾಗತವಿದೆ.
The introspection is necessary to understand the art. So columnist writes here to entertain, enlighten, educate us.

ನೃತ್ಯ : ಅಂದು, ಇಂದು, ಮುಂದು

Posted On: February 15th, 2010 by ನಾಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಕೆ. ಮುರಲೀಧರ ರಾವ್, ಹಿರಿಯ ನೃತ್ಯಗುರುಗಳು, ಮಂಗಳೂರು
ನೃತ್ಯ : ಅಂದು, ಇಂದು, ಮುಂದು( ಹೇಮಂತ ಋತು ಗಾನ ೨೦೦೯)

ನೃತ್ಯ : ಅಂದು, ಇಂದು, ಮುಂದು( ಹೇಮಂತ ಋತು ಗಾನ ೨೦೦೯)

Posted On: December 15th, 2009 by ನಾಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಕೆ. ಮುರಲೀಧರ ರಾವ್, ಹಿರಿಯ ನೃತ್ಯಗುರುಗಳು, ಮಂಗಳೂರು
ನರ್ತನ ಸುರಭಿ ಅಂಕಣ :  'ನೃತ್ಯ- ಅಂದು, ಇಂದು, ಮುಂದು'

ನರ್ತನ ಸುರಭಿ ಅಂಕಣ : ‘ನೃತ್ಯ- ಅಂದು, ಇಂದು, ಮುಂದು’

Posted On: October 17th, 2009 by ನಾಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಕೆ. ಮುರಲೀಧರ ರಾವ್, ಹಿರಿಯ ನೃತ್ಯಗುರುಗಳು, ಮಂಗಳೂರು

ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದ ಪರಿಚಯ

Posted On: February 15th, 2009 by ವೈಷ್ಣವೀ ಮಂಗಳೂರು

ವರ್ಣ

Posted On: November 6th, 2008 by

ಶ್ಲೋಕ

Posted On: November 6th, 2008 by

ಶಬ್ದ

Posted On: November 6th, 2008 by

ಪದಂ

Posted On: November 6th, 2008 by

ಕೃತಿ-ಕೀರ್ತನೆ

Posted On: November 6th, 2008 by

ಜತಿಸ್ವರ

Posted On: November 6th, 2008 by