ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ಅಕ್ಷರ ಭ್ರಮರಿ- Introduce a unique book/treatises

ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನಾಟ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಹೊಸತೆನಿಸಲು, ನಮ್ಮನ್ನು ಓದಿಗೆ ಹಚ್ಚಲು, ಅರಿವಿನ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಕ್ಷರ ಭ್ರಮರಿಯದ್ದು. ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಂಜನೆಯೂ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಮಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಪುಸ್ತಕದ ತಾಕತ್ತು. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ನೃತ್ಯದ ಕುರಿತ ಪ್ರಮುಖ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ, ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ಆಶಯ. ಈ ಮೂಲಕ ಓದುವ ಅಭಿರುಚಿ, ನೃತ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯೂ ಜೊತೆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಭ್ರಮರಿಯ ಕದ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ನೀವೂ ಕೂಡಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅಕ್ಷರ ಲೋಕದಲ್ಲೊಂದು ಪರಿಭ್ರಮಣ.
It is a circumnavigation to the world of books. Reading our ancestors and elders always help us to smoothen our struggle; to introspect, to analyse, to understand our thoughts and efforts. Let us try to get a drops from the ocean of knowledge. You can also introduce the books in this coulmn.

ಶಾಸ್ತ್ರರಂಗ ಭಾಗ ೧ : ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ (Video series)- ಪ್ರವೇಶಿಕೆ

ಶಾಸ್ತ್ರರಂಗ ಭಾಗ ೧ : ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ (Video series)- ಪ್ರವೇಶಿಕೆ

Posted On: October 17th, 2023 by ಸಂಪಾದಕರು

Terminologies of ten types of Dramas – Chapter 20, Natyasastra

Posted On: April 24th, 2023 by Sharmila Udupa, Bengaluru

Selected Terminologies from the Sandhyanga Vikalpa Chapter (19)of Natyashastra

Posted On: April 11th, 2023 by Yashila Prashadh, Chennai

ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಗತಿಪ್ರಚಾರದ ಕೆಲವು ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಗಳು (ಅಧ್ಯಾಯ 13)

Posted On: April 11th, 2023 by ಏ ಆರ್ ರೋಹಿಣಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

Prominence of Pravṛtti from Nāṭyaśāstra

Posted On: April 11th, 2023 by Ankitha Sreenivas, Bengaluru

Terminologies of gīta(bahirgīta) in Chapter 5 of Nāṭyaśāstra – Pūrvaraṅgavidhi

Posted On: March 30th, 2023 by Nagalakshmi P K, Mysuru

Selected terminologies in the chapter – Sāmānyābhinaya of Nātyashāstra

Posted On: March 30th, 2023 by Nagaranjitha, S, Banaras Hindu University, Varanasi

Selected Terminologies from the Vṛttivikalpa (Chapter 20) of Nāṭyaśāstra

Posted On: March 30th, 2023 by Seema K, S, Bengaluru

ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ದಶರೂಪಕದ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ (18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ) ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳು  

Posted On: March 29th, 2023 by ಡಾ. ಪ್ರತಿಭಾ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಬೆಂಗಳೂರು

Explanation of Select Terminologies of Chapter 6 of Natyashastra

Posted On: March 29th, 2023 by Magadi Harish Mahima, Bengaluru