ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

Noopura Bhramari Magazine

Bi-monthly Noopura Bhramari Journal: Noopura Bhramari, a bi-monthly magazine has been one of the important achievements. Since past six years, different aspects in the field of art has been specially located and published. The works which have not been touched upon by any other magazine has been taken up. It has brought out a directory on research work done till now in the field by various researchers of the various universities in and around Karnataka. This work would help not only on availing references for research, but also eliminate the possibilities of duplication in the research topics.
The other initiatives are documenting the 100 years of development in Dance styles, group interview of artistes portraying Yakshagana female characters and documenting its different aspects; publishing write-ups, articles,and research based papers that express contemporary thoughts and show different dimensions. This has been a non-profitable magazine run by the interest got by the fixed deposits, kept as an initial saving amount by the Editor and the readers of the same. Central Institute Indian language,Mysore has been awarded with the Grant by observing the service and effort of Magazine.

ತ್ರಿಪತಾಕಹಸ್ತ

ತ್ರಿಪತಾಕಹಸ್ತ

Posted On: November 5th, 2008 by
ಅಸಂಯುತ ಹಸ್ತಗಳು

ಅಸಂಯುತ ಹಸ್ತಗಳು

Posted On: November 5th, 2008 by

ಹಸ್ತಮಯೂರಿ

Posted On: November 5th, 2008 by

ಪರಿಷ್ಕಾರ ಬೇಕಿದೆ ಕಲಾಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ

Posted On: November 5th, 2008 by -ಡಾ| ಎಂ. ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಷಿ ಮತ್ತು ಇತರರು

ಕಲೆಗೆ ಗುರುಪರಂಪರೆ ಬೇಕೆ? ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಬೇಕೆ?

Posted On: November 5th, 2008 by

ಕಲಾಶಿಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಹವ್ಯಾಸದ ಉದ್ಯೋಗವೇ?

Posted On: November 5th, 2008 by

ವರುಷ ಕಳೆಯುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ

Posted On: November 5th, 2008 by

ಎರಡನೇ ವರುಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಹೊತ್ತಿನ ಹೊನಲು

Posted On: November 5th, 2008 by

ವರುಷವೊಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ…

Posted On: November 5th, 2008 by

ನರ್ತನವು ವ್ಯಾಯಾಮವೇ?

Posted On: November 5th, 2008 by