ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

Noopura Bhramari Magazine

Noopura Bhramari Journal: Noopura Bhramari, (bi-monthly journal) is a platform to many thought provoking writeups and research work till now in the field trough the active participation of various researchers.
Here you can find different columns and articles published so far.
This is non-profitable initiative started since 2006.
For research articles login and subscribe in www.noopuradancejournal.org

ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಪಿತಾಮಹ : ಪುಂಡರೀಕ ವಿಠಲ

Posted On: November 6th, 2008 by

ಅಭಿನಯ ದರ್ಶನ : ನಂದಿಯ ದರ್ಪಣ

Posted On: November 6th, 2008 by

ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದ ಸಾಂಗತ್ಯ : ಲಾಸ್ಯರಂಜನ

Posted On: November 6th, 2008 by

ಗೀತ-ನೃತ್ಯ-ನಾಟಕಗಳ ಸಾಂಗತ್ಯ : ಗೀತನಾಟಕ

Posted On: November 6th, 2008 by

ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೇಮಗೀತೆ- ಗೀತಗೋವಿಂದ (ಅಷ್ಟಪದಿ)

Posted On: November 6th, 2008 by

ಯುದ್ಧ ನೃತ್ಯ ಕಲೆ – ಭಾವ್

Posted On: November 6th, 2008 by

ಫುಲೆ, ತನ್ವೀರ್, ಕಾರಂತ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನತೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರಜ್ಞೆ

Posted On: November 6th, 2008 by

ಮರಾಠಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಗಣಿ ಲಾವಣಿ

Posted On: November 6th, 2008 by

ಲಾವಣಿ – ಮರುಕಳಿಸೀತೇ ವೈಭವ?

Posted On: November 6th, 2008 by

ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ-ರಂಗಭೂಮಿಯ ಅನನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ : ಒಂದು ಚಿಂತನೆ

Posted On: November 6th, 2008 by