ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ಶೋಧ ಭ್ರಮರಿ Shodha Bhramari

ಸಂಶೋಧನ ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಅಂಕಣ. ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಲೇಖನ ಕಳಿಸುವವರು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮುಖಪುಟದ ಅನೌನ್ಸ್ ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ
Column specifically dedicated to Research articles only. For more information and the procedure to send the article please go through the post in Announcement at homepage

The beauty in the door panels…

Posted On: December 11th, 2022 by -Deepthi R. Bhat, Bengaluru.
Scintillating Someshavra

Scintillating Someshavra

Posted On: December 11th, 2022 by – Nagashree Narayan, Bengaluru.
A thing of beauty is joy for ever...

A thing of beauty is joy for ever…

Posted On: December 7th, 2022 by Sharmila R, Bengaluru
Acrobatic sculptures

Acrobatic sculptures

Posted On: December 7th, 2022 by Deepthi R Bhat, Bengaluru.
ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಕಿರಾತಾರ್ಜುನ

ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಕಿರಾತಾರ್ಜುನ

Posted On: December 7th, 2022 by -ಭವಾನಿ. ಜೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಕಂಬ ರಾಮಾಯಣ.. - ಇದು ಕಾವ್ಯವಲ್ಲ !!

ಕಂಬ ರಾಮಾಯಣ.. – ಇದು ಕಾವ್ಯವಲ್ಲ !!

Posted On: November 7th, 2022 by ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೇಖಾ ಅರುಣ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
The Dancing Sculptures seen in Kurudumale Someshwara Temple

The Dancing Sculptures seen in Kurudumale Someshwara Temple

Posted On: November 7th, 2022 by Vaishali. A.V, Bengaluru.

ಕಾಮಸುಂದರ- ಶಿವ !

Posted On: November 2nd, 2022 by ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೇಖಾ ಅರುಣ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
Motives behind motifs

Motives behind motifs

Posted On: November 2nd, 2022 by -Ankitha Srinivas, Bengaluru
The Someshwara Temple, Kolara-An Overview

The Someshwara Temple, Kolara-An Overview

Posted On: November 2nd, 2022 by -Shravya, Bengaluru.