ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

Noopura Bhramari Magazine

Bi-monthly Noopura Bhramari Journal: Noopura Bhramari, a bi-monthly magazine has been one of the important achievements. Since past six years, different aspects in the field of art has been specially located and published. The works which have not been touched upon by any other magazine has been taken up. It has brought out a directory on research work done till now in the field by various researchers of the various universities in and around Karnataka. This work would help not only on availing references for research, but also eliminate the possibilities of duplication in the research topics.
The other initiatives are documenting the 100 years of development in Dance styles, group interview of artistes portraying Yakshagana female characters and documenting its different aspects; publishing write-ups, articles,and research based papers that express contemporary thoughts and show different dimensions. This has been a non-profitable magazine run by the interest got by the fixed deposits, kept as an initial saving amount by the Editor and the readers of the same. Central Institute Indian language,Mysore has been awarded with the Grant by observing the service and effort of Magazine.

ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ ಬಂಗಾರ

Posted On: November 6th, 2008 by

ಹೆಜ್ಜೆ – ಗೆಜ್ಜೆ

Posted On: November 6th, 2008 by

…ಬಂತು ತುಂಬಿ ಗಾನ

Posted On: November 6th, 2008 by

ಅಭಿನಯ

Posted On: November 6th, 2008 by

ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂಕಲನ : ಶ್ರೀರಾಮಸೇತು

Posted On: November 6th, 2008 by

ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ – ಸ್ತ್ರೀಯರ ಅಸಮತೆ: ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ

Posted On: November 6th, 2008 by

ನೃತ್ಯಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಧ್ವಾನ – ಒಂದು ನೋಟ

Posted On: November 6th, 2008 by

Natya’s co-relation with the esoteric discipline of Tantra

Posted On: November 6th, 2008 by

ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರಲಿ

Posted On: November 6th, 2008 by

ಬದಲಾಗಿದೆ ಮನಸ್ಸು

Posted On: November 6th, 2008 by